News Item: SKUPŠTINA KIK BOKS SAVEZA VOJVODINE
(Category: Misc)
Posted by Admin
Wednesday 30 November 2011 - 15:03:53

U skladu sa članom 36. Statuta Kik Boks Saveza Vojvodine , sazivam SKUPŠTINU KIK BOKS SAVEZA VOJVODINE koja će se održati u nedelju , 11. Decembra 2011. godine u sali ’’MEDISON’’ u Zrenjaninu, sa početkom u 10.00 časova.

Prisustvo na Skupštini je obavezno za sve klubove , članove Saveza .

Na Skupštini pravo prisustva i učešća u radu ima po jedan predstavnik svakog kluba člana KBSV-e , koji mora priložiti PISMENO OVLAŠĆENJE overeno od strane kluba (pečat kluba OBAVEZAN ) da isti može predstavljati na Skupštini .

Ukoliko klub nije u mogućnosti da obezbedi prisustvo svog predstavnika na Skupštini OBAVEZAN JE da kancelariji KBSV-e ( Novi Sad , ul.Masarikova br. 25 ,
tel/fax: 021/ 553 633 ) najkasnije do 09. Decembra (petak) u pismenoj formi dostavi obrazloženje ne prisustva Skupštini .

Bez overenog PISMENOG OVLAŠĆENJA predstavnici klubova neće imati pravo prisustva i učešća u radu Skupštine .

Predloženi dnevni red :

1. Izbor radnog Predsedništva
2. Izbor verifikacione komisije i dva overivača zapisnika
3. Razmatranje i usvajanje predloga Statuta KBS Vojvodine
4. Izveštaj o radu KBSV u 2011. godini ( izveštaj UO i Finansijski izveštaj)
5. Plan rad KBSV za 2012. godinu
6. Finansijski plan KBSV za 2012. godinu
7. Utvrđivanje takmičarskog kalendara za 2012. godinu
8. Razno


Sa poštovanjem ,
Novi Sad , 28.11.2011.

Predsednik Saveza
Miodrag Jotić
This news item is from KIK BOKS Savez Vojvodine
( http://kikboksvojvodina.rs/news.php?extend.35 )